ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน ๑๘๐ คน (ภาคพิเศษ)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
    ๒.๒ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ เป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
    ๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
    ๒.๔ ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
    ๒.๕ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร (พร้อมทั้งรับรองสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ)
    ๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
    ๓.๒ รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
    ๓.๓ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
    ๓.๔ สำเนาบัตรประชาชน
    ๓.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
    ๓.๖ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนโดยระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
    ๓.๗ ตารางสอน ในภาคเรียนปัจจุบัน
    ๓.๘ สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร (หากสัญญาจ้างหมดอายุ หรือเหลือน้อยกว่า ๔ เดือน ให้แนบหนังสือรับรองการจ้างต่อ) หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่ง ครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้าง ไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน
    ๓.๙ สำเนาหนังสือจากคุรุสภาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    ก. กรณี มี สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีอายุ ๒ ปี กรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุ ผู้สมัครต้องแนบสำเนาใบอนุญาตฉบับเดิมและสำเนาคำขอต่ออายุใบอนุญาตและสำเนาหนังสือนำส่งครุสภา
    ข. กรณี มี สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) โดยหนังสืออนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา (หากผู้ได้รับอนุญาตมี การประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด) กรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุ ผู้สมัครต้องแนบสำเนาใบอนุญาตฉบับเดิมและสำเนาคำขอต่ออายุใบอนุญาตและสำเนาหนังสือนำส่งครุสภา

อ่านประกาศ ฉบับจริง