บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรับสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ2

(เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มจำนวนจากรอบที่ 1)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567
สอบคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567


สมัครเรียน

ประกาศรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ2

สมัครเรียน

ผู้สมัครควรอ่านประกาศการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาก่อนดำเนินการสมัคร.

ให้เตรียมเอกสารเพื่อแนบไฟล์ สำหรับใช้ประกอบการสมัครสอบ ดังนี้ (กำหนดประเภทไฟล์ .jpg .gif .png)

1. ไฟล์เอกสารสำเนาบัตรประชาชน

2. ไฟล์เอกสารสำเนาผลการเรียนของวุฒิที่สำเร็จการศึกษา

แจ้งผู้สมัคร หากส่งเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Online แล้ว ไม่ต้องนำส่งทางไปรษณีย์

บัณฑิตทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคต้น รอบ2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567

บัณฑิตวิทยาลัย

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

# ชื่อนามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร วันที่สมัคร หลักฐานการชำระเงิน สถานะการชำระเงิน
1 ณัฐชนน ศรีโนนยาง สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 19/05/2567 เวลา 22:46:20
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
2 จิราภรณ์ ขานทะราชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 18/05/2567 เวลา 23:02:51
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
3 สุทธิชัย มีแวว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม2 ขอรับใบวิชาชีพครู | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคปกติ | ระดับปริญญาโท 18/05/2567 เวลา 18:08:03
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
4 ภัชรีย์ ทิพนัส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 17/05/2567 เวลา 10:53:06
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
5 กัณญาภัสร์ วัฒนราช สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 16/05/2567 เวลา 13:25:50
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
6 นางสาวจุฑาพร เสนานิคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม1 ไม่ขอรับใบวิชาชีพครู | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคปกติ | ระดับปริญญาโท 16/05/2567 เวลา 11:43:51
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
7 จิภานันท์ เวียงชนก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม2 ขอรับใบวิชาชีพครู | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคปกติ | ระดับปริญญาโท 15/05/2567 เวลา 14:42:05
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
8 อิศรา แซ่อึ่ง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 14/05/2567 เวลา 21:30:21
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
9 วีระพงษ์ คำมูล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 14/05/2567 เวลา 14:21:04
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
10 ชัยวัฒน์ บุญสิงมา สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 13/05/2567 เวลา 20:18:56
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
11 นางสาวสุภาพร สระเศษ สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 11/05/2567 เวลา 18:17:11
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
12 นางวันเพ็ญ ถวิลการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาเอก 11/05/2567 เวลา 08:49:30
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
13 สุขพัฒน์ คุณธวงศ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 06/05/2567 เวลา 10:35:41
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
14 นายสิรินพัสร์ เพ็งพารา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 26/04/2567 เวลา 20:19:12
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
15 พีระพันธ์ อ่อนพุทธา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 25/04/2567 เวลา 15:59:57
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
16 ดรุณี บุญจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม1 ไม่ขอรับใบวิชาชีพครู | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 23/04/2567 เวลา 16:12:22
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
17 ปนิดา เกียรติขจร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม2 ขอรับใบวิชาชีพครู | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคปกติ | ระดับปริญญาโท 23/04/2567 เวลา 00:13:58
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
18 ปาริชาต ทิพมาตร สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 20/04/2567 เวลา 11:47:33
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
19 นายทวีศักดิ์ อินทร์สำราญ สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 18/04/2567 เวลา 13:54:06
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
20 พิจิตร บรรลุสันต์ สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 12/04/2567 เวลา 14:40:27
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
21 pitak2 สาขาวิชาภาวะผู้นำ และนวัตกรรมนโยบาย | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ภาคปกติ | ระดับปริญญาเอก 12/04/2567 เวลา 12:54:13
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
22 pitak สาขาวิชาภาวะผู้นำ และนวัตกรรมนโยบาย | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ภาคปกติ | ระดับปริญญาเอก 11/04/2567 เวลา 06:38:46
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
23 นายจักราวุธ อุดมวงค์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาเอก 07/04/2567 เวลา 15:11:22
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
24 ภัทรชัย วรรณยศ สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 06/04/2567 เวลา 14:28:04
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
25 นางสาวกัณฐญา โสภาพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาเอก 06/04/2567 เวลา 13:17:19
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
26 ว่าที่ร้อยตรีชัยพร ดุจดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาเอก 06/04/2567 เวลา 00:29:29
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
27 พิทักษ์ พลคชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาเอก 05/04/2567 เวลา 22:04:40
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
28 เกษกนกวรรณ ดงเย็น สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 05/04/2567 เวลา 17:04:09
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
29 นันทิดา วิระษร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 05/04/2567 เวลา 13:17:57
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
30 นายวิทยา สาโรจน์ สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 05/04/2567 เวลา 12:57:48
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
31 ณปภัช ชัยธสุวรรณ สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 05/04/2567 เวลา 12:31:58
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
32 พิมพ์ชยุดา บุญเคหา สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน (รับใบประกอบวุฒิครู) | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 05/04/2567 เวลา 11:27:33
แนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน
33 นางสาวศิรประภา ผลสงเคราะห์ สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอน | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาคพิเศษ | ระดับปริญญาโท 05/04/2567 เวลา 10:15:57
ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
รอตรวจหลักฐานการชำระเงิน

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

GRAD RERU

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

graduate@reru.ac.th

043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231